"Aktywna tablica" w Zespole Szkół w Kochanowicach

"Aktywna tablica" to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-19. Program ma na celu przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak tablice interaktywne, projektory, interaktywne monitory dotykowe. Kwota rządowego wsparcia finansowego wynosi 14 tysięcy złotych natomiast wkład własny organu prowadzącego szkołę 3,5 tysiąca złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 17,5 tysiąca złotych.
Zadaniem współczesnej szkoły jest umożliwienie wszystkim uczniom poznania technologii informacyjnej oraz wykorzystanie TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Podstawy programowe zalecają wykorzystanie TIK w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.
Nauczyciele naszej szkoły na bieżąco wykorzystują posiadaną obecnie infrastrukturę multimedialną. Jednak widzimy potrzebę zakupienia urządzeń TIK do sal, w których ich jeszcze nie ma. Zakupiony sprzęt multimedialny zainstalowany zostanie w pracowni polonistycznej oraz w jednej z sal dzieci z klas młodszych.
Zakup zestawów tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi wraz z głośnikami będzie wspomagał proces nauczania oraz uczyni go bardziej atrakcyjnym.
Przykładami wykorzystania TIK na lekcjach są prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, fragmenty utworów muzycznych, filmów, wywiadów z YouTube oraz zasoby portali internetowych. Znajomość TIK można wykorzystać do zachęcenia uczniów do czytania, rozbudzania ich zainteresowań czytelniczych oraz do promowania czytelnictwa.
Uczniowie potrzebują na co dzień bodźców wzrokowych i słuchowych. Korzystanie z komputera i jego narzędzi uatrakcyjni proces nauczania poprzez wielokrotne wykonywanie ćwiczeń w pisaniu, rysowaniu, kolorowaniu, kreśleniu oraz manipulowaniu małymi przedmiotami. Grafika i dźwięk w programach komputerowych, jak również ruch i akcja na ekranie monitora przyciągają uwagę i są interesujące dla dzieci.
Zastosowanie nowoczesnych technologii przyczynić się może do rozbudzenia motywacji, zainteresowań i kreatywności u dzieci. Na lekcjach uczniowie będą mieć okazję do przyjaznej rywalizacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, wyrażania własnych myśli na blogach czy kręcenia filmów według stworzonych przez siebie scenariuszy. Technologia informacyjna jest doskonałym narzędziem służącym zachęcaniu uczniów do angażowania się w proces nauczania-uczenia się, przy czym uczenie się może stać się przyjemne, nowoczesne i efektywne.
Szkolnymi koordynatorami programu są pan Mariusz Koza i pani Alicja Babiuch.

Przykłady dobrych praktyk